INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť MMTel SK, s.r.o, so sídlom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 53835794, DIČ: 2121510215, IČ DPH: SK2121510215.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 907 709 000,  e-mailom servis@mmtel.sk, alebo na našej pobočke MMTel servis, Vonkajšia pasáž OC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava-Petržalka

1. Zhromažďovania osobných údajov

Používame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie tejto stránky, a externé cookies od spoločnosti Google pre účely merania návštevnosti. Viac informácií nájdete na na stránke Zásady používania cookies

1.1 Internetová stránka www.mmtel.sk nezhromažďuje žiadne osobné, alebo indentifikačné dáta svojich užívateľov bez ich vedomia. Osobné údaje používateľov sú zhromažďované a uchovávané iba v prípade, že používateľ využije možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke. Kontaktný formulár spracováva údaje zadané používateľom:

 • Krstné meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1.  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5.  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6.  likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7.  likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8.  blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov
 3. c) poskytovaniu osobných údajov